Меню

Резолюції конференцій

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України»,

ґрунтуючись на основі положень стратегічних європейських документів та керівних документів державної політики з питань сталого розвитку України,

підтверджуючи прихильність Глобальним Цілям сталого розвитку, проголошеним резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, та Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, визначеним Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року № 722,

слідуючи стратегічним векторам реалізації державної політики щодо сталого розвитку України, визначеним у Стратегії державної екологічної політики до 2030 року (Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року),

усвідомлюючи необхідність привернення уваги держави та громадянського суспільства до сутнісного взаємозв’язку духовності, екології, виховання та сталого розвитку України,

беручи до уваги  ідеї та пропозиції, висловлені учасниками Конференції,

відзначаємо назрілу необхідність широкого суспільного діалогу з проблеми гармонізації екологічної, освітньої й духовної складових сталого розвитку України,

звертаємось до урядових інституцій, неурядових громадських організацій, широкої громадськості та керівників закладів освіти і наукових установ

і заявляємо:

- економічна, політична, соціальна та екологічна кризи, в яких опинилася Україна, зумовлені передусім причинами духовного порядку;

- подолання кризових явищ в українському суспільстві вимагає привернення до них уваги всіх без винятку учасників суспільного процесу, починаючи з Президента України та Уряду, а також розроблення і реалізації комплексу заходів щодо піднесення рівня духовності та екологічної свідомості громадян України як умови сталого розвитку держави;

акцентуємо увагу на тому, що:

 • культивування в українців, починаючи з раннього віку, духовних, моральних та екологічних цінностей, виховання бережливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження й відновлення, формування здорового способу життя та активної громадянської позиції є актуальними проблемами взаємодії соціуму і природи й мають розглядатися у широкому міждисциплінарному контексті, що інтегрує соціально-екологічний, духовно-моральний та виховний зміст;
 • з огляду на те, що духовно-моральне виховання є важливою складовою національно-патріотичного виховання (Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286), посилення уваги освітян і працівників інших державних закладів освіти та неурядових громадських організацій до проблем духовно-морального виховання молодих громадян України одночасно з формуванням в них екологічної свідомості сприятиме підвищенню ефективності їх національно-патріотичного виховання та превенції негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді;

констатуємо, що на виховання духовності, моральності та екологічної свідомості українців значний вплив мають настанови Церкви, духовні основи сім’ї, а також викладання навчальних дисциплін екологічного і духовно-морального спрямування у закладах освіти різних рівнів і типів, залучення дітей та молоді до участі у заходах із національно-патріотичного, екологічного та духовно-морального виховання;

 • висловлюємо занепокоєння зменшенням в останні роки кількості закладів загальної середньої освіти, в яких викладаються предмети екологічного та морально-духовного спрямування, намаганнями припинити викладання курсів з підготовки молоді до подружнього життя на основі традиційних моральних цінностей, заміною їх нав’язуванням учням невластивих для українського суспільства підходів до сім’ї та подружнього життя, пропагуванням аморальної поведінки;
 • окреме занепокоєння викликає неконтрольована трансляція у телеефірі програм та рекламних роликів, які пропагують споживацтво, насильство, сексуальну вседозволеність тощо і деструктивно впливають на духовний світ молодих громадян України.

Зважаючи на викладене вище, наголошуємо на необхідності розроблення та реалізації на державному рівні системи заходів, спрямованих на захист природного та інформаційного середовищ України, покращення їх стану, зокрема:

– визначення показників (індикаторів) прогресу у досягненні Україною Цілей Сталого Розвитку;

– розроблення Плану дій або Програми Уряду та місцевих органів влади щодо досягнення Цілей Сталого Розвитку у відповідності з принципами  соціальної справедливості, забезпечення права на гідне та здорове життя кожного; визнання цінності природи та заощадливого використання природних багатств задля нинішніх і майбутніх поколінь українців;

– розбудови системи освіти в інтересах сталого розвитку, удосконалення екологічного виховання, поширення просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві екологічних цінностей і підвищення рівня екологічної та моральної свідомості.

Для забезпечення зазначеного пропонуємо:

Міністерству енергетики та захисту довкілля України і Міністерству освіти і науки України:

– підтримувати й посилювати співпрацю щодо реалізації завдань екологічної освіти, формування в суспільстві екологічних цінностей, навчання молодого покоління українських громадян основ сталого споживання та виробництва (Закон України «Про основні напрями (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»), забезпечення права громадян на одержання екологічної освіти (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.9); формування екологічних знань у посадових осіб, які приймають екологічно значущі управлінські рішення (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.7);

 • спрямовувати свою діяльність на підвищення рівня поінформованості українського суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінності біорізноманіття, а також заходів щодо його збереження, відновлення й сталого використання, що є важливим фактором досягнення мети Стратегії державної екологічної політики до 2030 року;
 • сприяти упровадженню екологічних та духовно-моральних цінностей в освітній процес вітчизняних закладів освіти усіх рівнів і типів.

Міністерству культури, молоді та спорту України та Державному Комітету телебачення і радіомовлення України:

 • провести соціальну експертизу інформаційної безпеки медіасередовища в Україні на основі розроблених критеріїв та індикаторів інформаційної безпеки;
 • з метою протидії інформаційному забрудненню медіасередовища затвердити і реалізувати план заходів, в якому передбачити недопущення трансляції програм, шкідливих для психологічного і духовного здоров’я неповнолітніх;
 • сприяти наповненню контенту телепрограм та соціальної реклами інформацією духовно-морального та екологічно зорієнтованого змісту;

оОбласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування:

– сприяти викладанню у закладах освіти предметів екологічного та духовно-морального спрямування, курсів з підготовки до подружнього життя на основі традиційних моральних цінностей, навчання учнів основ збалансованого природокористування та бережливого ставлення до довкілля, зокрема шляхом розроблення й ухвалення обласних і місцевих програм сприяння викладанню цих предметів;

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

 • посилити увагу до реалізації в освітніх програмах наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»;
 • сприяти упровадженню до змісту базових навчальних предметів і курсів за вибором наскрізних тем щодо збалансованого природокористування, бережливого ставлення до довкілля, здорового способу життя; духовних і моральних цінностей українського народу;
 • налагодити тісну співпрацю з батьками у частині викладання курсів екологічного і духовно-морального спрямування;
 • активізувати проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо охорони і збереження довкілля, сталого споживання і здорового способу життя; важливості викладання у закладах загальної середньої освіти предметів екологічного і духовно-морального спрямування, курсів з підготовки до подружнього життя на основі традиційних моральних цінностей тощо;

– сприяти розвитку співпраці закладів загальної середньої освіти з релігійними та екологічними неурядовими громадськими організаціями у проведенні позанавчальної виховної роботи з екологічного, духовно-морального та національно-патріотичного виховання;

Керівникам церков і релігійних організацій:

- сприяти запровадженню викладання предметів екологічного і духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої освіти, зокрема, засобом активізації просвітницької роботи з вірянами;

Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління:

 • зважаючи на високу наукову і соціальну результативність та позитивний суспільний резонанс, викликаний проведенням на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління науково-практичної конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України», сприяти продовженню започаткованого широкого суспільного діалогу з питань гармонізації екологічної, освітньої й духовної складових сталого розвитку України шляхом надання Конференції статусу циклічної і щорічного її проведення;
 • разом зі співорганізаторами конференції запланувати проведення низки наступних масових наукових заходів з проблем екології, духовності, екологізації освіти і сталого розвитку українського суспільства;
 • започаткувати проведення Екологічних читань для студентів і слухачів духовних академій і семінарій, представників релігійних та екологічних громадських організацій, викладачів недільних шкіл та інших зацікавлених осіб з трансляцією заходів на YouTube каналі;
 • спільно з професорсько-викладацьким складом закладів вищої духовної освіти розробити і сприяти упровадженню в освітній процес цих закладів програм навчальних курсів екологічного спрямування.

Ми – учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України», переконані, що цей захід сприятиме утвердженню розуміння людиною себе як духовної істоти, просуванню українського суспільства на шляху досягнення цілей сталого розвитку і формуванню екологічно та духовно безпечного середовища життєдіяльності населення України на основі гуманістичних цінностей.

27 лютого 2020 року                                                                                                                            м. Київ

Зображення

ДЕА