Меню

Побутові злодії струму

«Побутові злодії струму»

Задумаймось, чи хтось залишає звечо­ра працювати двигун свого авто для того, щоб зранку можна було легше стартува­ти? «Безглуздо!» – скажете ви. Але ми самі поводимось подібним чином, про що нам сигналізують маленькі червоні лампочки-індикатори в телевізорах, відеомагнітофонах чи музичних центрах...

Причини «невидимих втрат»

Зростаюче число електроприладів непо­мітно обкрадає наш домашній бюджет, не приносячи жодної користі. Крадіж стру­му, який щоденно відбувається в мільйонах домашніх господарств і офісів, має насам­перед три причини:

«Режим очікування»

Режим очікування (англ. «Stand-by») є найвідомішим, але, на жаль, не єдиним ви­дом «невидимих втрат» енергії. Це явище має місце, наприклад, при експлуатації те­левізорів, відеомагнітофонів та музичних центрів, які очікують на сигнал дистанцій­ного управління для початку виконання тих чи інших функцій.

Детальніше...

Хімія в домі?

Хімія в домі?

Знову до природи

Засоби для миття та чистки часто міс­тять токсичні речовини. Згадайте, що можна використовувати їхні природні за­мінники – харчову соду, оцет та воду.

Користуйтеся «бабусиними рецептами» для виведення плям, чищення сантехніки, відбілювання білизни тощо.

Аерозолі

Не купуйте аерозольні засоби, до складу яких входять хлорфторвуглеводні (СЕС), які призводять до руйнування озонового шару атмосфери. Кожен втрачений відсоток озону в атмосфері планети спричиняє близько 150 тисяч додаткових випадків втрати зору через захво­рювання на катаракту і зростання кількості ракових захворювань шкіри більше ніж на 2%.

Детальніше...

Переваги раціонального теплозбереження

Переваги раціонального теплозбереження

Сьогодні показник споживання газу та інших енергетичних ресурсів в Україні в декілька разів перевищує середньоєв­ропейський, що катастрофічно впливає на економічне та екологічне становище країни. Відповідно, завдяки раціональ­ному використанню енергії та теплозбереженню можна досягнути суттєвого покращення енергетичної, екологічної та економічної ситуації. При цьому, саме у сфері опалення, завдяки пев­ному знанню та бажанню його застосо­вувати у повсякденні, можна економи­ти найбільшу кількість електроструму, газу та інших енергоносіїв. Чому? Тому що саме при опаленні споживається найбільша частина всієї енергії, яка використовується в домашньому гос­подарстві (до 70%). При тому, часто ця енергія використовується надзвичайно марнотратно.

Баланс теплових витрат

В холодну погоду, в загальному, 28% те­пла втрачається через недбало ущільнені двері і вікна, 18% – через стіни, 6% – че­рез підлогу та підвальні приміщення, 16% – через стелю та дах і 32% – через венти­ляційні отвори і димоходи.

Детальніше...

Який транспорт більш «зелений»?

Який транспорт більш «зелений»?

Сучасне життя важко уявити без автомо­біля. Рівночасно фахівці констатують, що саме з автотранспортом пов'язана левова частка екологічного збитку планети. Щора­зу, заводячи двигун авто, ми прискорюємо негативні зміни клімату. Частка забруднення атмосфери міст автомобільним транспортом, як правило, перевищує 50%, а інколи становить і понад 90%. Викиди автомобільних двигунів містять низку канцерогенних речо­вин та токсичних сполук і, відповідно, дуже негативно впливають на здоров'я людини.

Транспорт є одним із основних спожи­вачів енергії, причому легкові автомобілі є найвитратнішими у порівнянні з інши­ми видами транспорту в перерахунку на витрати, необхідні на переміщення одного пасажира.

Так, власний автомобіль – це дуже зручно. Та кожна людина має завжди пам'ятати, що не можна завдавати шкоди оточуючим людям та природі! Задумайтеся: чи зручно для інших ви припаркувалися? Ви прогріваєте свій двигун, а хто зараз дихає цими вихлопами?

Детальніше...

Заощадливе прасування

Прасуємо, з думкою про природу!

Споживання та економія електроенергії і коштів при прасуванні суттєво залежить від того, наскільки енергозберігаючою є модель праски, а також наскільки ми володіємо необхідними для енергозбереження знаннями.

Прасуємо все?

Перед початком прасування перевір­те і виокреміть речі, які не потребують обов'язкового прасування. Наприклад, ба­гато якісних сорочок чи футболок виста­чає просто добре стряхнути, або розглади­ти рукою.

Детальніше...

Менше сміття - краще життя

Менше сміття - краще життя

Згідно з даними Мінжитлокомунгоспу України ми утворюємо в нашій країні щорічно десятки мільйонів тонн твердих побутових відходів до складу яких, входять такі основні компоненти: харчові відходи – 35-50 %, папір і картон – 10-15, вторинні полімери – 9-13, скло – 8-10, метали - 2, текстильні матеріали – 4-6, дерево – 1, будівельне сміття – 5, інші відходи – 10%. Показники утворення відходів в середньому становлять 250 кг/рік на душу населення, а у великих містах досягають 330-380 кг/рік відповідно і мають тенденцію до зростання.

Гори сміття все ростуть і ростуть. Украї­на ризикує потонути у відходах, яких на сьогод­ні накопичилось понад 35 млрд. тонн, а площа сміттєзвалищ складає вже понад 165 тисяч гектарів (приблизно в п'ять раз більша за площу держави Мальта).

Сміттєзвалища призводять до забруд­нення ґрунтів, атмосфери, підземних і по­верхневих вод. В той же час із економічного обороту виводяться мільйони тонн різних матеріалів, які могли б використовуватися як вторинна сировина, зберігаючи значні природні ресурси. В цьому контексті дуже важливо зменшувати, а де можливо, і зовсім уникати продукування сміття. Мож­ливості в цій сфері дуже великі.

Детальніше...

Зелений офіс

«Зелений офіс» для дому

Під час роботи з комп'ютером та іншою офісною технікою марнується багато елек­тричного струму. Наприклад, монітор та системний блок, як правило, залишаються включеними під час тривалих пауз, сканер і принтер включаються автоматич­но з комп'ютером, навіть тоді, коли в них нема жодної потреби. Таким чином, як на ро­боті, так і дома, при експлуатації офісної техніки існує вагомий потенціал економії.

Купівля нових приладів

Екологічне маркування

Обираючи офісну техніку, перш за все зверніть увагу на наявність екологічно­го маркування: наприклад, Energy Star (США), Blue Angel (Німеччина), Eco Mark (Японія), тощо. Таке маркування під­тверджує зменшення негативного впливу сертифікованого приладу на навколишнє середовище у процесі виробництва, вико­ристання та утилізації.

Детальніше...

Зелене прання

Поради для «зеленого» прання

Пральні машини споживають біля 15% струму в домогосподарстві. Потенціал за­ощадження енергії при пранні становить понад 50%!

Енергоефективність

При виборі нової пральної машини від­дайте перевагу енергозберігаючій моделі класу –  А. Старші моделі, в порівнянні з но­вими, економними, витрачають до 60% біль­ше струму і в декілька раз більше води.

Що і скільки?

Періть тільки брудну білизну.

Завантажуйте пральну машину по­вністю, відповідно до інструкції з екс­плуатації, а не періть 1-2 речі окре­мо.

Детальніше...

Заощаджуємо з холодильником

Заощаджуємо з холодильником

Холодильники та морозильники вико­ристовують біля п'ятої частини струму в хатньому господарстві. Споживання енергії залежить, в першу чергу, від енергоефективності, а також від того, скільки теплоти та вологи попадає всередину приладу. Назагал можна економити понад 50% енергії, яку споживають холодильники.

Більше тепла – більші затрати енергії

Не заставляйте ваш холодильник «поті­ти», встановивши його безпосередньо по­ряд з газовою плитою чи опалювальними приладами, оскільки це спричинить до­даткові затрати енергії. Також не ставте холодильники біля вікон, під пряме попа­дання сонячних променів.

Детальніше...

Енергозбереження на кухні

Енергозбереження на кухні

На кухні, дотримуючись нескладних правил та прийомів, можна заощаджувати вагому кількість енергії та коштів, а також спричиняти меншу шкоду для довкілля.

Енергоощадливі прилади

Вагома економія енергії на кухні можли­ва вже завдяки придбанню енергоощадливих кухонних приладів.

Газ більш зелений

Газові плити значно екологічніші в по­рівнянні з електроплитами, оскільки на електростанціях лиш близько 34% спале­ного палива перетворюється на електричний струм, а інші 2/3 нагрівають та забруднюють довкілля.

Детальніше...